Statement AVG Wetgeving per 25 mei 2018

Hierbij verklaart Bliekse Dart Kompetitie dat Persoonsgegevens van leden vertrouwelijk en volgens de richtlijn AVG wetgeving wordt behandeld.

 1. Verwerking
 1. Persoonsgegevens zullen enkel en alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 2. Persoonsgegevens zullen enkel door de daarvoor aangestelde functionarissen worden behandeld.
 3. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij de wet of regelgeving dit voorschrijft.
 4. Persoonsgegevens zullen volgens wettelijke bewaartermijn en protocol worden bewaard en daarna op vertrouwelijke wijze vernietigd.
 5. De wet met betrekking tot privacy wordt nageleefd.
 6. Wij beperken de toegang tot leden voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot Persoonsgegevens die deze leden nodig hebben voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er bovendien voor dat de leden die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met Persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.
 7. Ook andere verwerkers (als bijvoorbeeld webmaster) zullen verplicht worden om aan de AVG wetgeving te voldoen.
 1. Geheimhoudingsplicht
 1. Wij houden de verkregen Persoonsgegevens geheim, m.u.v. de telefoonnummers van de teamcaptains en reserve captain. Teamcaptains moeten namelijk met elkaar kunnen communiceren om (eventuele) wedstrijdenverzettingen te bespreken.
 2. Wij eisen Geheimhouding binnen de organisatie van iedereen die met Persoonsgegevens te maken heeft. Hiervoor dienen de betreffende functionarissen ook te tekenen.

 

 1. Datalekken
 1. Als er sprake is van een Datalek dan wordt deze direct bij de Voorzitter schriftelijk gemeld, via de mail. Dit dient binnen 48 uur nadat het datalek is ontdekt te geschieden. De Voorzitter zal vervolgens vragen naar gedetailleerde informatie en melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken.
 2. Daar naar aanleiding van het datalek genomen maatregelen worden gecommuniceerd in de organisatie.

 

Gorinchem, 24 mei 2018

 

Turgut Kilinçarslan

Voorzitter Bliekse Dart Kompetitie

 

 

BEGRIPPENLIJST:

Persoonsgegevens:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon (,,de Betrokkene”) die in het kader van de “Onderliggende opdracht” worden verwerkt; als identificeerbaar wordt beschouwd en natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens van gevoelige aard

Persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van Betrokkene, schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude.
Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden gerekend:

 • Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene
 • (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de Betrokkene
 • Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens
 • Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude

Verwerken / Verwerking:

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken., vertrekken dor middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening. De AVG vervang de Wet bescherming persoonsgegevens per 25 mei 2018.